Liên kết với chúng tôi

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Sinh hoạt, học tập và giải trí miễn phí trong điều kiện cơ sở vật chất đẳng cấp 4 sao

CUNG CẤP NGÔI NHÀ CHUNG

Đạt tiêu chuẩn cho thí sinh trong suốt thời tham gia học bổng độc quyền.

CUNG CẤP PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN RIÊNG

 Trong các khóa huấn luyện và biểu diễn.

CUNG CẤP CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG KHOA HỌC

Theo chương trình đào tạo thể hình.

CUNG CẤP TRANG PHỤC LUYỆN TẬP, TRÌNH DIỄN

-->